Juku-Peedu logo
Põhikiri
MITTETULUNDUSÜHINGU OK JUKU-PEEDU
PÕHIKIRI
 
1. Nimetus, asukoht
1.1. Orienteerumisklubi Juku-Peedu (OK Juku-Peedu) on vabatahtlik kasumit mittetaotlev heategevuslik organisatsioon.
1.2. OK Juku-Peedu ametlik nimetus eesti keeles on Orienteerumisklubi Juku-Peedu, lühendatult OK Juku-Peedu.
1.3. OK Juku-Peedu asukoht on Lüllemäe küla, Karula vald, Valga Maakond, Eesti Vabariik.
1.4. OK Juku-Peedu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest, mittetulundusühingute ja nende liitude seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 
2. Asutamise aeg
2.1. Asutatud 16. detsembril 2007.a. Lüllemäel
 
3. Tegevused, eesmärgid
3.1. OK Juku-Peedu on eelkõige Valgamaa noortele mõeldud orienteerumisklubi.
3.2. OK Juku-Peedu tegevuse eesmärgid on:
3.2.1. orienteerumisspordist ja looduses liikumisel põhinevast tervisespordist huvitatud inimeste (võistlussportlaste, tervisesportlaste, invasportlaste, organisaatorite, kohtunike, treenerite jt.) koondamine ning ühendamine ja neile sobiliku tegevuse leidmine.
3.2.2. võistlus- ning tervisesportlastele vastavalt nende tasemele vajalike treeningtingimuste tagamine, võistlustest ja tervisespordi üritustest osavõtu võimaldamine ja võimalusel varustusega kindlustamine;
3.2.3. kohtunike ja treenerite kaadri väljaõppe ja enesetäiendamise võimaldamine ning sportlaskonna järelkasvu koolitamine;
3.2.4. orienteerumise ja tervisespordi teabepäevade, orienteerumispäevakute, orienteerumisvõistluste, invaorienteerumiste ja muude orienteerumis- ja tervisesporti propageerivate ürituste korraldamine.
 
4. OK Juku-Peedu liikmeks astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
4.1. OK Juku-Peedu liikmeks saab astuda sooviavalduse alusel.
4.2. OK Juku-Peedu liikmeks astumine ei ole vanusega ega rahvusega piiratud.
4.3. OK Juku-Peedu likmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 10 kalendripäeva jooksul.
4.4. OK Juku-Peedust väljaastumisel tuleb sellest juhatusele kirjalikult vähemalt üks kuu ette teatada.
4.5. Liiget, kes ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, võib OK Juku-Peedu üldkoosolek juhatuse ettepanekul klubist välja arvata.
4.6. Väljaastumise või väljaarvamise korral klubile makstud summasid (k.a. liikmemaksud) ei tagastata.
 
5. OK Juku-Peedu liikmed
5.1. OK Juku-Peedu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud või vabatahtlikud füüsiliste isikute ühendused.
5.2. OK Juku-Peedul on tegev-, toetaja- ja auliikmed.
5.3. Klubi tegevliikmed jagunevad Meie Noorteks ehk Jukudeks (kuni 18-aastased) ja Meie Vanadeks ehk Johannesteks (18-aastased ja vanemad) põhimõttel hea on olla noor, kui meid julgustavad ja toetavad meie vanad.
 
6. OK Juku-Peedu tegevliikmete õigused ja kohustused:
6.1. osaleda klubi tegevuses selle põhieesmärkide ja ülesannete täitmisel;
6.2. juriidilistel isikutel ja füüsilistel isikutel vanemad kui 18 aastat, võtta osa klubi üldkoosolekust hääleõiguslikult. Juriidilise isiku esindajal peab olema kehtiv volikiri;
6.3. juriidilistel isikutel ja füüsilistel isikutel vanemad kui 18 aastat, olla valitud klubi juhatusse. Juriidilise isiku esindajal peab olema kehtiv volikiri;
 
6.4. osaleda klubi komisjonide ja toimkondade tegevuses;
6.5. esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid juhatuse töö kohta;
6.6. saada teavet kõigis OK Juku-Peedu tegevust puudutavates küsimustes;
6.7. omada eelisõigust kõigil OK Juku-Peedu korraldavatel üritustel ja saada võimalikke soodustusi;
6.8. osaleda teistes huvialaklubides ja -ringides kahjustamata OK Juku-Peedu huve;
6.9. lahkuda OK Juku-Peedu liikmeskonnast.
6.10. OK Juku-Peedu tegevliige on kohustatud oma võimetekohase tegevusega aitama kaasa klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmist.
 
7. OK Juku-Peedu toetaja- ja auliikmed, nende õigused ja kohustused
7.1. OK Juku-Peedu toetajaliikmeteks võivad olla kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad nõuga ja jõuga kaasa aidata OK Juku-Peedu põhikirjaliste eesmärkide täitmisele.
7.2. OK Juku-Peedu toetajaliikmeks saab astuda sooviavalduse alusel.
7.3. OK Juku-Peedu auliikmed valib OK Juku-Peedu üldkoosolek.
7.4. OK Juku-Peedu toetaja- ja auliikmetel on õigus saada teavet kõigis OK Juku-Peedu tegevust puudutavates küsimustes.
7.5. OK Juku-Peedu toetajaliige on kohustatud vähemalt korra aastas toetama ühel või teisel moel ühingu tegemisi.
 
8. OK Juku-Peedu struktuur
8.1. OK Juku-Peedu on juriidiliste, füüsiliste ja vabatahtlike isikute ühendus.
8.2. OK Juku-Peedu peab oma liikmete üle arvestust.
8.3. OK Juku-Peedu on juriidiline isik, kellel on oma eelarve ja arveldusarve pangas. Võib omada nimetusega pitsatit ja oma sümboolikat.
8.4. OK Juku-Peedul on õigus:
8.4.2. rakendada oma tegevuse kindlustamiseks palgalisi töötajaid
8.4.3. anda välja oma põhikirjaliste tegevuste paremaks teostamiseks stipendiume, preemiaid ja toetusi.
8.4.4. omada vara
8.4.5. sõlmida ostu-müügi lepinguid
8.4.6. kirjastustegevuseks
8.4.7. omandada, pantida ja võõrandada vallas- ja kinnisvara, teha seadusega lubatud lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta
 
9. OK Juku-Peedu juhtorganite nimetused, moodustamise kord, pädevused ja volituste tähtaeg
9.1. OK Juku-Peedu kõrgeim juhtiv organ on üldkoosolek. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas, mille kutsub kokku juhatus ja millest teatatakse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette. Kui juhatus üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad klubi liikmed seda erakorraliselt ise teha.
9.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmete arvust.
9.3. Kui üldkoosolek jääb kohalviibivate liikmete vähesuse tõttu ära, toimub järgmine üldkoosolek pool tundi hiljem ja see on osavõtjate arvust olenemata otsustusvõimeline.
9.4. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab vähemalt 51% üldkoosolekul osalejaist.
9.5. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki OK Juku-Peedu tegevusse puutuvaid küsimusi, kuid tema ainupädevuses on:
9.5.1. oma sümboolika kavandite kinnitamine;
9.5.2. OK Juku-Peedu auliikmete valimine;
9.5.3. OK Juku-Peedu juhatuse ja revisjonikomisjoni/revidendi valimine;
9.5.4. OK Juku-Peedu tegevuse- ja finantsaruande kinnitamine;
9.5.5. liikmemaksu suuruse määramine ja selle tasumise korra kehtestamine;
9.5.6. liikmete OK Juku-Peedust väljaheitmine;
9.5.7. OK Juku-Peedu põhikirja muutmine ja täiendamine;
9.5.8. OK Juku-Peedu tegevuse lõpetamine.
9.6. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.
9.7. OK Juku-Peedu juhatuses peab olema vähemalt 2 kuid mitte rohkem kui 7 liiget ja selle valib üldkoosolek kaheks kalendriaastaks.
9.8. juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek.
9.9. põhikirjalisi ülesandeid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse esimehe/esinaise ehk presidendi (edaspidi OK Juku-Peedu president).
9.10. Juhatuse pädevusse kuulub:
9.10.1. üldkoosoleku otsuste täitmine;
9.10.2. ühingu vara valitsemine;
9.10.3. liikmete vastuvõtmine ning liikmeskonnast lahkumise ning väljaarvamise korra otsustamine;
9.10.4. ühingu korraldatavate ürituste organiseerijate ja vastutavate toimkondade määramine;
9.10.5. ühingu ürituste kalenderplaani, eelarvete, juhendite, võistkondade, kohtunikekogude, treenerite nõukogude jne. kinnitamine.
 
 
10. OK Juku-Peedu presidendi kohustused ja ülesanded:
10.1. OK Juku-Peedu presidendi peakohustus on heaperemehelikult OK Juku-Peedu esindamine ja tegevuse korraldamine ühingu üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute otsuste alusel;
 
11. OK Juku-Peedu revisjonikomisjon/revident
11.1. OK Juku-Peedu asjaajamist ja vara revideerib üldkoosoleku poolt valitud 1-3-liikmeline revisjonikomisjon või revident
11.2. Revisjonikomisjon või revident valitakse kaheks kalendriaastaks.
11.3. Revisjonikomisjon või revident revideerib vähemalt kord aastas OK Juku-Peedu põhikirjalist ja finantstegevust ning annab sellest teada üldkoosolekule. Revisjonikomisjon või revident võib oma tegevuses kasutada audiitori abi.
 
12. Vara tekkimise, kasutamise ja käsutamise kord
12.1. OK Juku-Peedu vara moodustub:
12.1.1. liikmemaksudest;
12.1.2. kursuste, ringide jne. tasust
12.1.3. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate ürituste (võistlused, päevakud, seminarid, koolitused jne.) korraldamisest;
12.1.4. väljaannete kirjastamisest ja levitamisest (kaardid, infovoldikud, õppematerjal jne.);
12.1.5. annetustest ja eraldistest;
12.1.6. muudest tuludest, mis on vajalikud OK Juku-Peedu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ega ole seadusega vastuolus.
12.2. OK Juku-Peedu varade käsutamiseks on volitused ühingu juhatusel.
 
13. Põhikirja muutmise ja täiendamise kord
13.1 Ettepanek põhikirja muutmiseks ja täiendamiseks tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Juhatus valmistab selle ette järgmiseks ühingu üldkoosolekuks.
13.2. OK Juku-Peedu põhikirja muutmiseks ja täiendamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate poolthäält.
 
14. OK Juku-Peedu tegevuse lõpetamine
14.1 OK Juku-Peedu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel.
14.2. OK Juku-Peedu tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate poolthäält.
14.3. OK Juku-Peedu likvideerimiseks valitakse juhatuse poolt vähemalt kolmeliikmeline likvideerimiskomisjon. Ühtlasi määratakse komisjoni volituste tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud.
14.4. Likvideerimiskomisjon:
14.4.1. teostab ühingu varade revisjoni;
14.4.2. korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimise;
14.5. Ühingu lõpetamise korral annab allesjäänud vara tulumaksusoodustustega mittetulundu-sühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
Mittetulundusühingu OK Juku-Peedu põhikiri on kinnitatud ühingu asutamiskoosolekul 16. detsembril 2007. aastal Lüllemäel.
 
OK Juku-Peedu on registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas 09.01.2008.
Silla talu, Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa    e-post: toivokotov@hot.ee